Tổng quan

Dưới đây là những điều khoản của một thỏa thuận giữa bạn và Nhà Thuốc Lang Nghị. Thông qua việc
truy cập, hoặc sử dụng trang web này, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý chấp nhận sự ràng
buộc của những điều khoản này và tuân thủ mọi luật pháp và quy định được áp dụng, kể cả luật pháp và
quy định kiểm soát việc xuất và tái xuất. Nếu không đồng ý với những điều khoản này, vui lòng không sử
dụng trang web này.
Nhà Thuốc Lang Nghị có thể sửa đổi những Điều khoản sử dụng này và bất kỳ thông tin nào khác trong
trang web này vào bất kỳ lúc nào mà không cần phải thông báo trước cho bạn. Nhà Thuốc Lang Nghị
cũng có thể thực hiện những cải tiến hoặc thay đổi ở sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình được mô tả
trong trang web này vào bất kỳ lúc nào mà không cần phải thông báo trước.

Phần khái quát chung

Nhà Thuốc Lang Nghị cấp cho bạn quyền hạn có tính chất không độc quyền, không thể chuyển nhượng
và có giới hạn để truy cập và hiển thị các trang web trong địa chỉ này với vai trò là một khách hàng hoặc
khách hàng tiềm năng của Nhà Thuốc Lang Nghị miễn là bạn tuân thủ những Điều khoản sử dụng này,
và mọi bản quyền, nhãn hiệu và các thông báo quyền sở hữu khác vẫn không bị ảnh hưởng. Bạn có thể
chỉ dùng một trình duyệt để duyệt trang web này như được cho phép bởi giao thức robots.txt của trang
web, và Nhà Thuốc Lang Nghị có thể chặn bất kỳ trình duyệt nào tùy theo ý muốn của mình. Việc sử
dụng được cho phép theo thỏa thuận này về bản chất là mang tính phi thương mại (ví dụ bạn không thể
bán nội dung mà bạn truy cập trên hoặc qua trang web này.) Tất cả mọi sử dụng khác đối với trang web
này đều bị cấm.
Ngoại trừ quyền hạn có giới hạn đã nêu trên, Nhà Thuốc Lang Nghị không cấp cho bạn, dù là công khai
hay ẩn ý, bất kỳ quyền hoặc giấy phép nào có liên quan đến bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền, các
quyền sở hữu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác. Bạn không thể sao chép bất kỳ nội dung nào từ trang
web này vào một trang web khác hoặc vào bất kỳ phương tiện nào khác. Bất kỳ phần mềm hay tài liệu
nào khác có sẵn để tải xuống, truy cập hoặc dùng cho mục đích khác từ trang web này có kèm các điều
khoản riêng về giấy phép cũng sẽ được điều chỉnh bởi các điều khoản, điều kiện và thông báo như trên.
Việc không tuân thủ các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản nào trên trang web này sẽ dẫn đến việc
chấm dứt tự động bất kỳ quyền nào đã cấp cho bạn mà không cần phải báo trước, và ngay lập tức bạn
phải hủy mọi bản sao các tài liệu đã tải xuống khỏi mục sở hữu, lưu trữ và kiểm soát của bạn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Ðôi khi, trang web này có thể có thông tin kỹ thuật không chính xác hoặc có lỗi do in ấn, và chúng tôi
không đảm bảo tính chính xác của bất kỳ thông tin nào được đăng tại đây. Hãy chắc chắn bạn đang sử
dụng những trang được cập nhật nhất trên trang web này, và phải xác nhận tính chính xác và đầy đủ về
thông tin trước khi dùng chúng để thực hiện các quyết định liên quan đến dịch vụ, sản phẩm hoặc các vấn
đề khác được mô tả trong trang web này.
Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này được cơ quan có thẩm quyền phát hiện là
không thể thi hành ở bất kỳ khía cạnh nào, thì hiệu lực của phần còn lại của Điều khoản sử dụng này sẽ
không bị tác động, miễn là việc không thể thi hành đó không ảnh hưởng về mặt vật chất đến quyền lợi
của các bên đang áp dụng Điều khoản sử dụng này.

Thông tin mật

Nhà Thuốc Lang Nghị không muốn tiếp nhận những thông tin bản quyền riêng hoặc thông tin bí mật từ
bạn thông qua trang web của chúng tôi. Vui lòng lưu ý rằng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào được gửi
đến Nhà Thuốc Lang Nghị đều được xem là KHÔNG bí mật. Bằng cách gửi cho Nhà Thuốc Thanh
Nghị bất kỳ thông tin hay tài liệu nào, bạn đã cấp cho Nhà Thuốc Lang Nghị một quyền hạn có tính chất
không hạn chế, không thể thu hồi trong việc sao chép, nhân bản, phát hành, tải lên, đăng tải, truyền tải,
phân phối, công bố công khai, trình bày, chỉnh sửa, tạo ra các sản phẩm phát sinh từ các thông tin đó
hoặc tùy ý sử dụng các tài liệu hoặc thông tin đó.

Bạn cũng đồng ý trao cho Nhà Thuốc Lang Nghị quyền tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào mà bạn đã gửi cho chúng tôi với bất kỳ mục đích nào. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không công bố tên của bạn hoặc công bố việc bạn đã gửi những tài liệu hoặc thông tin đó cho chúng tôi, trừ khi: (a) bạn cho phép chúng tôi sử dụng tên của bạn; hoặc (b) chúng tôi đã thông báo trước với bạn rằng tài liệu hoặc thông tin mà bạn đã gửi cho một
phần cụ thể nào đó của trang web này sẽ được công bố hoặc được sử dụng có kèm theo tên của bạn trên
đó; hoặc (c) chúng tôi buộc phải làm điều đó theo yêu cầu của pháp luật. Thông tin có thể xác nhận danh
tính cá nhân mà bạn gửi đến Nhà Thuốc Lang Nghị để phục vụ mục đích nhận sản phẩm hoặc dịch vụ
sẽ được xử lý phù hợp theo chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi.

Tính hiện diện trên phạm vi toàn cầu

Thông tin mà Nhà Thuốc Lang Nghị công bố trên Internet có thể bao gồm các tham chiếu hoặc tham
chiếu chéo đến các sản phẩm, chương trình và dịch vụ của Nhà Thuốc Lang Nghị mà có thể không được
công bố hoặc có mặt tại quốc gia của bạn. Những tham chiếu như vậy không hàm ý rằng Nhà Thuốc
Thanh Nghị dự định công bố hoặc đưa những sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ đó đến quốc gia của
bạn. Vui lòng tham vấn đại diện Nhà Thuốc Lang Nghị trong nước của bạn để tìm hiểu những thông tin
liên quan đến các sản phẩm, chương trình và dịch vụ sẵn có dành cho bạn.

Các mối quan hệ kinh doanh

Trang web này có thể cung cấp các đường liên kết hoặc tham chiếu đến các trang web hoặc tài nguyên
không thuộc Nhà Thuốc Lang Nghị. Nhà Thuốc Lang Nghị không đưa ra bất kỳ tuyên bố, bảo đảm,
cam kết hoặc bất kỳ xác nhận nào về bất kỳ trang web hoặc tài nguyên nào không thuộc Nhà Thuốc
Thanh Nghị hoặc tài nguyên của bên thứ ba mà có thể được tham chiếu, truy cập từ hoặc liên kết đến bất kỳ trang web nào của Nhà Thuốc Lang Nghị. Ngoài ra, Nhà Thuốc Lang Nghị không phải là một bên hoặc có trách nhiệm về bất kỳ giao dịch nào mà bạn có thể tham gia thực hiện với các bên thứ ba, ngay cả khi bạn biết được về các bên đó (hoặc sử dụng đường liên kết dẫn đến các bên đó) từ một trang web của Nhà Thuốc Lang Nghị. Khi bạn truy cập một trang
web không phải của Nhà Thuốc Lang Nghị, thậm chí là một trang web có thể có logo Nhà Thuốc Thanh
Nghị, vui lòng hiểu rằng trang web đó độc lập với Nhà Thuốc Lang Nghị, và Nhà Thuốc Lang Nghị
không kiểm soát nội dung trên trang web đó. Bạn phải có trách nhiệm áp dụng những biện pháp phòng
ngừa để bảo vệ bạn trước các vi­rút, sâu máy tính, vi­rút Trojan horse, và các chương trình phá hoại tiềm
ẩn khác và bảo vệ thông tin của mình.

Liên kết với trang web này

Nhà Thuốc Lang Nghị chỉ chấp nhận các đường liên kết dẫn đến trang web này trong đó liên kết và các
trang được kích hoạt bởi đường liên kết có đặc điểm: (a) không tạo ra các khung bao quanh bất kỳ trang
nào trên trang web này hoặc sử dụng các kỹ thuật khác để thay đổi việc trình bày đồ họa hoặc hình thức
của bất kỳ nội dung nào trên trang web này theo bất kỳ phương thức nào; (b) không thể hiện sai lệch mối
quan hệ của bạn với Nhà Thuốc Lang Nghị; (c) không hàm ý rằng Nhà Thuốc Lang Nghị đã phê duyệt

quan hệ của bạn với Nhà Thuốc Lang Nghị; (c) không hàm ý rằng Nhà Thuốc Lang Nghị đã phê duyệt
hoặc bảo trợ cho bạn, trang web của bạn hoặc cho các giải pháp về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn; và
(d) không thể hiện những ấn tượng sai hoặc lệch lạc về Nhà Thuốc Lang Nghị hoặc gây tổn hại đến sự
tin tưởng dành cho tên hoặc nhãn hiệu Nhà Thuốc Lang Nghị. Một điều kiện bổ sung để được phép liên
kết với trang web này đó là bạn phải đồng ý việc Nhà Thuốc Lang Nghị có thể, vào bất kỳ lúc nào và
với quyền hạn riêng của mình, kết thúc việc cho phép liên kết với trang web này. Trong trường hợp này,
bạn phải đồng ý gỡ bỏ ngay lập tức mọi đường liên kết đến trang web này và chấm dứt mọi việc sử dụng
liên quan đến nhãn hiệu Nhà Thuốc Lang Nghị.